potsticker
nostalgic/tyb's friday night takeout

origin: nostalgic
d.o.b.: september 14th, 2021
points: --